Thi công bó vỉa dự án Flamingo Night Street – Đại Lải

Thi công bó vỉa dự án Flamingo Night Street – Đại Lải.