Thi công bó vỉa KCN Bá Thiện – Vĩnh Phúc

Thi công bó vỉa KCN Bá Thiện – Vĩnh Phúc